สวัสดิการสำหรับพนักงาน

1. ประกันสังคม
2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
3. ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลกลุ่ม
4. ตรวจสุขภาพประจำปี
5. ค่ารักษาพยาบาล
6. เครื่องแบบพนักงาน
7. เงินช่วยเหลือ
   - กรณีคลอดบุตร
   - กรณีครอบครัวเสียชีวิต
   - กรณีสมรส
8. ค่าครองชีพ
9. เงินโบนัส
10. การปรับเงินเดือนประจำปี

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์